Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om onze diensten aan u te leveren.
We hechten veel waarde aan de bescherming, vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij beheren, waarom we deze persoonsgegevens nodig hebben en hoe we deze gebruiken.

Onze diensten

Uw persoonsgegevens verwerken we in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt en alleen in een overeengekomen opdracht die in onze bedrijfsvoering van toepassing is; executive- en management support, secretariële ondersteuning, personal- en virtual assistance en project management.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

 • Aanhef
 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • (Zakelijk) (mobiel) telefoonnummer
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsadres
 • Betaal- en factureringsinformatie, zoals bankrekeningnummer

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld, en waar van toepassing, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
We gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
Uitvoering van de overeenkomsten
We verwerken uw persoonsgegevens om tot uitvoering te komen van onze overeenkomst.
Contact en communicatie
We gebruiken uw persoonsgegevens om in verband met onze dienstverlening met u te communiceren via e-mail, sms/ whatsapp-berichten of andere elektronische media.
Beslechting van geschillen
In voorkomend geval kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van geschillenbeslechting, om nakoming van de overeenkomst met u af te dwingen, om onze rechten jegens derden af te dwingen, of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
Wettelijke verplichtingen
We kunnen uw informatie verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld het bijhouden van een administratie of om te voldoen aan legitieme verzoeken van bevoegde autoriteiten (bijvoorbeeld politie/justitie). Uitvoering van algemene bedrijfsprocessen
Om onze bedrijfsactiviteiten te kunnen uitvoeren, gebruiken we uw persoonsgegevens voor algemene bedrijfsprocessen. We verwerken uw gegevens bijvoorbeeld voor archiveringsdoeleinden en andere administratieve doeleinden.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

We delen uw gegevens wanneer van toepassing met leveranciers en met accountantskantoren.

We delen uw persoonsgegevens:

 • Voor zover nodig om onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren, onze diensten te verlenen en om met u te kunnen communiceren in verband met onze diensten.
 • In gevallen waarin u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om dit te doen.
 • Als wij daartoe rechtmatig worden verzocht in het kader van rechtshandhaving, bijvoorbeeld voor naar illegale activiteiten.
 • Om in voorkomend geval onze overeenkomst met u te handhaven. Wanneer u bijvoorbeeld niet tot de betalingsverplichting zult overgaan dan kunnen we uw informatie met een incassobureau delen.
 • Om onze rechten naar derden toe af te dwingen of onszelf te verdedigen tegen vorderingen of beweringen van derden.
 • Om de veiligheid, integriteit en bescherming van onze diensten te waarborgen.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de periode zolang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist.
Wij zijn bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren.

Wettelijke grondslag voor gegevensverwerking

We verzamelen en verwerken uw gegevens uitsluitend wanneer wij hiervoor een wettelijke grondslag hebben. De volgende grondslagen zijn van toepassing:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen.
 • De verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen, zoals de bewaarplicht voor administratieve gegevens of om bepaalde informatie na een politiebevel te delen voor strafrechtelijk onderzoek.

Recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens

U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. U kunt dit verzoek indienen per
e-mail aan info@burgmansbusiness.com
Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen.
Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken of om uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen,
binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van persoonsgegevens, kunt u een e-mail sturen naar info@burgmansbusiness.com.
Wij vragen u om hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent de klacht mee te zenden. Wij zullen klachten in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om onze klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Vragen

Indien u vragen heeft over de wijze waarop we uw gegevens gebruiken, kunt u contact opnemen met ons via onderstaande gegevens.